Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

บรรยากาศการสอบเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดสอบเพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 

Facebook comment