Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สำนักบริการวิชาการร่วมกับสถาบันวิจัยฯ ประชุมจัดทำฐานข้อมูลระดับตำบล (Big Data)

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำฐานข้อมูลระดับตำบล ภายใต้โครงการ “การจัดทำฐานข้อมูลตามบริบทของพื้นที่บริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี รองศาสตรจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

Facebook comment