Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างอาคารหลังใหม่

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบการก่อสร้าง "อาคารศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ซึ่งเป็นอาคาร 6 ชั้น ซึ่งมีผู้รับรับจ้าง ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ผู้ออกแบบ และผู้ว่าจ้าง ร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้ โดยบริษัท นิลแสงศักดิ์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ระยะเวลาก่อสร้างเริ่มวันที่ 19 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 10 ธันวาคม 2564 วงเงินค่าก่อสร้าง 77,348,900 บาท

Facebook comment