Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รายงานตัว-ปฐมนิเทศ กศ.บป. รุ่นที่ 35 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับรายงานตัวนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) รุ่นที่ 35 ปีการศึกษา 2563 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 35 ปีการศึกษา 2563 ในเวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมออดิทอเรียม 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาคาร 36)

Facebook comment