Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ชี้แจงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้า มันแกวบรบือ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม Conference room 2 อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้ามันแกวบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยตัวแทนพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงาน 
โดยในงานมีการบรรยาย เรื่อง การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GIS ในประเทศ โดยผู้เชี่ยววชาญจากกลุ่มสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงชี้แจงการดำเนินโครงการและร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดข้อมูลและวางแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน โดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาโครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment