Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เซ็นสัญญาปฐมนิเทศ นักศึกษาโควต้า ความสามารถพิเศษ 2563

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเซ็นสัญญาปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาโควต้า ความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยทีมวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดมหาสารคาม

Facebook comment