Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เข้าร่วมโครงการประชุมสัญจรและศึกษาดูงานโครงการจังหวัดนำร่อง "การปฏรูปการเรียนรู้เชิงพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ "

วันที่ 9 มิ.ย. 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 100 ที่นั่ง อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ มรม.เข้าร่วมโครงการประชุมสัญจรและศึกษาดูงานโครงการจังหวัดนำร่อง "การปฏรูปการเรียนรู้เชิงพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ " เพื่อนำไปถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจังหวัดนำร่อง การปฏิรูปการเรียนรู้เชิงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2558 ต่อไป

Facebook comment