Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/วิชาการ ตีพิมพ์ต่างประเทศ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการพบนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          วันที่ 30 ก.ค. 63 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพบนักวิจัย ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการตีพิมพ์ต่างประเทศ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานุกรณ์ ทับทิมใส เป็นวิทยากรให้ความรู้

          ทั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลเยราชภัฏมหาสารคาม ได้พัฒนาทักษะและสมรรถนะในการออกแบบ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูลวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีการจัดทำ workshop การถาม-ตอบข้อมูลจากวิทยากร เพื่อเป็นการพัฒนาการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ต่างประเทศ พัฒนาไปสู่ผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป
         

Facebook comment