Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมทำความสะอาดอาคาร เดือนกรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประชุมกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมทำความสะอาดอาคาร และประเมินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563
 

            วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุม เรื่อง หารือการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และการประเมินการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนางณิชชาอร ปาตลานนท์ ผู้อำนวยการกองกลาง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

            ทั้งนี้ เพื่อตรวจรับงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยการตรวจสอบกำหนดการส่งเอกสารการประเมิน การลงเวลาของแม่บ้าน การแจ้งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ เพื่อกำกับ ควบคุมการทำงานของแม่บ้านให้เป็นไปตาม TOR รวมทั้งให้หัวหน้าแม่บ้านคอยควบคุม กำกับการทำงานแต่ละอาคารอย่างต่อเนื่อง


            สำหรับขอบเขตข้อกำหนดของงาน TOR จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีการส่งมอบงานเป็นงวด งวดละ 1 เดือน ซึ่งจะมีรายละเอียดผลการปฏิบัติงานในแต่ละอาคารที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

Facebook comment