Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

5/8/63 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ตรวจเยี่ยมคณะและหน่วยงาน

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0010/2563 ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์สำราญ มีแจ้ง                                  ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาว์ อินใย                                   กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร          กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์พรรณี บัญชรหัตถกิจ                        กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์สมคิด พรมจุ้ย                                  กรรมการ
 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะและหน่วยงาน ดังนี้

09.00 น. - 10.00 น. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 2 อาคาร 35
10.00 น. - 11.00 น. สำนักบริการวิชาการ ห้องประชุมสำนัก
บริการวิชาการ ชั้น 6 อาคาร 35
11.00 น. - 12.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

13.30 น. - 14.30 น. สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจั
ดการศึกษานานาชาติ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 
14.30 น. - 15.30 น. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศ
าสตร์ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ฯ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
15.30 น. - 16.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34)

Facebook comment