Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

          ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน  อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยอาจารย์พิทักษ์ ธรรมมะ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี เพื่อให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์  อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์  ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย  และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษาในการทำความดี  อันก่อให้เกิดความสามัคคี และสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนดั่งที่มุ่งหวังไว้

          ภายในงานได้จัดให้กิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย  ตัวแทนนักศึกษา ได้นำกล่าวคำบูชาครู  การขับร้องสรภัญญะ การขับร้องเพลงประสานเสียงเพลงพระคุณที่สาม เทียนเล่มน้อย  และพิธีเชิญพานไหว้ครู เพื่อนำไปมอบให้คณะครู อาจารย์ โดยตัวแทนแต่ละห้องเรียน และโอกาสนี้ อาจารย์พิทักษ์  ธรรมมะ คณบดีคณะนิติศาสตร์  เป็นตัวแทนจากผู้มีจิตศรัทธา มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธี


Facebook comment