Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมอธิการบดีราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4(13)/2563

วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(โรงแรมอุดรราชภัฏ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค เป็นประธานการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4(13)/2563

Facebook comment