Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ศูนย์แพทย์จัดประชุมจัดการสิ่งแวดล้อม ป้องกันไข้เลือดออก

          นางฉวีวรรณ เผ่าพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ แจ้งว่า ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ ได้จัดประชุมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จากรายงานพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค พบว่า สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 - 1 ส.ค. 2563) พบผู้ป่วยทั่วประเทศ จำนวน 31,438 ราย เสียชีวิต จำนวน 21 ราย พบผู้ป่วยกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ
          โดยภูมิภาคที่พบอัตราป่วยมากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ตามลำดับ กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือกลุ่มอายุระหว่าง 15 - 24 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี และกลุ่มอายุ 25 - 34 ปี ตามลำดับ โดยจังหวัด มหาสารคาม พบผู้ป่วย 846 ราย เสียชีวิต 2 ราย พื้นที่ที่มีการเกิดโรคในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด คือ พื้นที่อำเภอเมือง มหาสารคาม ตำบลที่มีการระบาด คือ ตลาด เขวา และแวงน่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่ามีนักศึกษาที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 10 ราย เสียชีวิต 1 ราย
           ในการนี้ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ (ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) จึงได้จัดการประชุมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุม Conference Room 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แม่บ้านรักษาความสะอาดประจำอาคาร
 

Facebook comment