Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการจัดการความรู้ มรม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายการบริการวิชาการ

          วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กองนโยบายและแผนร่วมกับสำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรม พลังราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับภาคีเครือข่ายการบริการวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยภูมิสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

          ภายในงานมีเสวนาการถอดบทเรียนโครงการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นเชิงพื้นที่ รวมทั้งจัดให้ภาคีเครือข่ายได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ให้การสนับสนุน 16 โครงการ 14 หน่วยงาน จาก 13 อำเภอในเขตจังหวัดมหาสารคาม
 

Facebook comment