Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีน้อมวันทาบูชาครู (พิธีไหว้ครู) คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

      วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีน้อมวันทาบูชาครู (พิธีไหว้ครู) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563

      การจัดพิธีไหว้ครูของคณะครุศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ลูกศิษย์ได้มีความรู้ไปประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้คงอยู่ต่อไป

      ในการนี้ นายธนากร สงคราม นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้นำนักศึกษานำกล่าวบทไหว้ครู และปฏิญาณตน ภายในงานมีการสวดสรภัญญะบูชาครู นักศึกษานำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู การขับเสภาเทิดทูนบูชาครู การร้องเพลงกราบครู เพลงพระคุณที่สาม เพลงเทียนเล่มน้อย พิธีมอบทุนการศึกษา พีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น นักศึกษาที่ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาษาอังกฤษกับวิถีพอเพียง โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกว่า 1,500 คน

Facebook comment