Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2563

      วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อคัดกรองสุขภาวะ ความสมบูรณ์ของร่างกาย ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นที่เป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา โดยให้นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ซึ่งผลการตรวจจะต้องผ่านเกณฑ์ตามรายการที่กำหนด มหาวิทยาลัยจึงจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา

      การตรวจสุขภาพนักศึกษาในครั้งนี้  มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมหาสารคามและศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ออกมาให้บริการ โดยมีขั้นตอนการตรวจประกอบด้วย การลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ  การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง วัดความดันโลหิตและชีพจร รับอุปกรณ์เจาะเลือด และกระป๋องปัสสาวะ และพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 กว่า 3,000 คน

      กำหนดการตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาใหม่
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์

Facebook comment