Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 13-17 และ 22 สิงหาคม 2563 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 "Innovative Design Workshop & KM"
- กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "Microsoft Excel" และเทคนิคการนำเสนอ
- กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ด้วย Solidworks"

Facebook comment