Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการสอนในศตวรรษที่ 21

ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ "การพัฒนาการสอนในศตวรรษที่ 21" วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเรียน Active Learning ชั้น 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment