Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ค่ายเกษตรอาสาและพัฒนาชุมชน ส่งเสริมอาชีพบ้านหินลาด

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการค่ายเกษตรอาสาและพัฒนาชุมชน ส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

      รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสา จันทาศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเกษตรอาสาและพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม และชุมชนในเครือข่าย ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษาจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้นำชุมชนและชาวบ้านหินลาด จำนวน 96 คน สำหรับรูปแบบกิจกรรมในการบริการวิชาการในครั้งนี้ ได้แก่ การปลูกพืชสมุนไพร การผลิตยาจากสมุนไพร การส่งเสริมการเลี้ยงกบ การใช้สมุนไพรในการรักษาโรคกบ และการส่งเสริมสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่บ้านหินลาด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

      รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสา จันทาศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวว่า การบริการวิชาการ เป็นหนึ่งภารกิจหลักสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งได้ดำเนินการมาโดยตลอด การออกไปให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ทางคณะจะได้รับประโยชน์โดยคณาจารย์จะได้เรียนรู้ชุมชน รู้ปัญหาที่แท้จริงของชุมชน และจากปัญหาของชุมชนนั้น คณาจารย์สามารถนำกลับมาเป็นโจทย์วิจัย โจทย์การพัฒนา นำมาบูรณาการกับหลักสูตรการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้ประขาชนในท้องถิ่นมีอาชีพที่มั่นคงเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

Facebook comment