Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการ 2563
 
     ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์จากแต่ละคณะ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เข้าร่วมพิธี
     ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับคณาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน มีความรู้และประสบการณ์ออกไปประกอบอาชีพตามที่มุ่งหวังไว้
     สำหรับการจัดพิธีไหว้ครูนั้นยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมการไหว้ครูไทยที่สืบทอดต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้คงอยู่ต่อไป โดยภายในงานตัวแทนนักศึกษาได้สวดสรภัญญะบูชาครู ตัวนักศึกษาชายหญิงแต่ละห้องเรียนนำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู ผู้นำนักศึกษานำนักศึกษาทั้งหมดปฏิญาณตน นักศึกษาทั้งหมดร่วมกันขับร้องเพลงพระคุณที่สาม เพลงเทียนเล่มน้อย 
     จากนั้น ประธานในพิธีได้ให้พรและให้โอวาทกับนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธี โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการไหว้ครู ได้จัดให้มีการรับมอบทุนการศึกษาเพื่อจัดสรรให้กับนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุน โดยมีหน่วยงาน และผู้มีจิตเมตตาร่วมสบทบทุนการศึกษา อาทิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สนับสนุนทุนการศึกษา 100,000 บาท สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สนับสนุนทุนการศึกษา 50,000 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด สนับสนุนทุนการศึกษา 10,000 บาท รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้นกว่า 263,500 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะได้ดำเนินการออกระเบียบและประกาศการขอรับทุนให้กับนักศึกษาได้รับทราบต่อไป

Facebook comment