Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

24-25 ส.ค. 63 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ตรวจเยี่ยมคณะและหน่วยงาน

ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 0010/2563 ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์สำราญ มีแจ้ง                                  ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาว์ อินใย                                   กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร          กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์พรรณี บัญชรหัตถกิจ                        กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์สมคิด พรมจุ้ย                                  กรรมการ
 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะและหน่วยงาน ดังนี้

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 
09.00 น. - 10.00 น. สำนักงานอธิการบดี
10.00 น. - 11.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา
11.00 น. - 12.00 น. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
12.00 น. - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. - 14.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย
14.30 น. - 15.30 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
15.30 น. - 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 
09.00 น. - 10.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
10.00 น. - 12.00 น. การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย, ประเมินภารกิจต่างๆ จากเอกสารและ Site Visit พร้อมสัมภาษณ์, ประมวลผลการประเมินฯ
12.00 น. - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. - 16.30 น. รวบรวมผลการประเมินและจัดทำเอกสารสรุปผลการประเมินในภาพรวม, จัดทำเอกสารสรุปผลการประเมินฉบับสมบูรณ์
.

Facebook comment