Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา ทุกเข้าวันพุธ 26 ส.ค. 63

กิจกรรมทำบุญตักบาตรในเทศกาลเข้าพรรษา ทุกเข้าวันพุธ
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 06:30 น. ที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563
 
หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ

1. 15 ก.ค. 63 คณะครุศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, สำนักงานสภามหาวิทยาลัย, สำนักงานอธิการบดี,
สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ, กองกลาง
2. 22 ก.ค. 63 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สถาบันวิจัยและพัฒนา, กองคลัง
3. 29 ก.ค. 63 คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักบริการวิชาการ, สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ, กองนโยบายและแผน
4. 5 ส.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ, โรงเรียนสาธิต, กองบริหารงานบุคคล
5. 19 ส.ค. 63 คณะนิติศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์ฯ, สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ, กองพัฒนานักศึกษา
6. 26 ส.ค.63 คณะครุศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, สำนักงานอธิการบดี, สำนักงานสภามหาวิทยาลัย, สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ, กองกลาง
7. 2 ก.ย.63 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม,สถาบันวิจัยและพัฒนา, กองคลัง
8. 9 ก.ย. 63 คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักบริการวิชาการ, สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ, กองนโยบายและแผน
9. 16 ก.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ, โรงเรียนสาธิต, กองบริหารงานบุคคล
10. 23 ก.ย. 63 คณะนิติศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์ฯ, สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ, กองพัฒนานักศึกษา
11. 30 ก.ย. 63 ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสังฆทานพระสงฆ์

กำหนดการ (ทุกวันพุธ)
เวลา 06:30 น. - ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา 07:00 น. - สวดมนต์ไหว้พระ, รับศีล
- กล่าวคำถวายภัตตาหาร, กรวดน้ำ, รับพร
- พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
เวลา 07:30 น. - เสร็จพิธี


Facebook comment