Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค เข้าร่วมต้อนรับ องคมนตรี

องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
     วันที่ 24 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในโอกาสที่ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อฟื้นฟูผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
     ในการนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร ถึงแนวโน้มสถานการณ์และการดำเนินการของจังหวัดที่บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส และการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้กำหนดจุดเน้นขึ้นนอกเหนือจากการผลิตครูคุณภาพขึ้นอีก 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านเกษตรและอาหาร ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยในขั้นต้นได้มุ่งจัดทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจครัวเรือน เช่น การเลี้ยงโคดอกลำดวน การแปรรูปเนื้อโคและส่งเสริมการตลาดออนไลน์ การเพิ่มมูลค่าผ้าปักแซว เป็นต้น
     ส่วนในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา จำนวน 800 คน เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏในศตวรรษที่ 21 และเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำนักศึกษาเข้าหารือการพัฒนากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษให้เป็น “วิศวกรสังคม” อันเป็นการพัฒนาทักษะอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาด้วยการลงพื้นที่พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตามความหมายของ “ราชภัฏ” คนของพระราชา

Facebook comment