Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
 
      วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34)  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมพิธีจำนวน  270 คน 
      ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์  ผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้ให้  อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษาในการทำความดี อันก่อให้เกิดความสามัคคี และสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนดั่งที่มุ่งหวังไว้  
      ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย ตัวแทนนักศึกษา ได้นำกล่าวคำบูชาครู การขับร้องสรภัญญะ การขับร้องเพลงประสานเสียงเพลงพระคุณที่สาม เทียนเล่มน้อย และพิธีเชิญพานไหว้ครู โดยตัวแทนนักศึกษาของแต่ละหมู่เรียน เพื่อนำไปทำพิธีไหว้ครู โอกาสนี้ได้มีผู้มีจิตเมตตาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยในงานได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงแก่คณะ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษาได้ทำการศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย
 

Facebook comment