Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 4-5 จ.มหาสารคาม

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563

      วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พันตรี รวมชัย กรโสภา รองผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนกว่า 400 คน
      ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดมหาสารคาม โดยในแต่ละปีการศึกษา จะจัดให้มีการเรียนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมทั้งการออกฝึกภาคปฏิบัติในสนามฝึกจริงตามที่หลักสูตรกำหนด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 ที่สมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 ของจังหวัดมหาสารคาม ได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน รู้จักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดต่องาน รวมทั้งรู้จักที่ตั้งฐานฝึกและหน่วยที่ตนเองสังกัด ในงานได้มีการชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นกำลังพลสำรองของชาติต่อไป
       

Facebook comment