Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

      วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 39) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมนำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
      ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับคณาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ และประสบการณ์ออกไปประกอบอาชีพตามที่มุ่งหวังไว้
      นอกจากนี้ การจัดพิธีไหว้ครูนั้นยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อให้การไหว้ครูไทยที่สืบทอดต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้คงอยู่ต่อไป

Facebook comment