Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจการจัดการกีฬาและสุขภาพ

สาขาวิชาการจัดการการกีฬา  จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจการจัดการกีฬาและสุขภาพ 
 
      วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ห้อง Conference Room 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์วิกรม สวาทพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการกีฬา แจ้งว่า ด้วยสาขาวิชาการจัดการการกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ให้ความสำคัญด้านการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตามแผนนโยบายพัฒนา บัณฑิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาแนวคิดและกิจกรรมการศึกษาให้มีความหลากหลายทางอาชีพและส่งเสริมแนวคิดไทยแลน 4.0 ด้านความมั่นคงทางอาชีพ จึงได้จัดการโครงการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจการจัดการกีฬาและสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
      1.เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถด้านวิชาการด้านการบริหารจัดการธุรกิจการจัดการกีฬาและสุขภาพ
      2.เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
      3.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยมีคุณสุกัญญา งามชมภู ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
 

Facebook comment