Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เปิดป้ายแหล่งเรียนรู้และศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเหล่าโพธิ์

      วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีเปิดป้ายแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเหล่าโพธิ์  ภายใต้โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์เรียนรู้ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเหล่าโพธิ์  ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเหล่าโพธิ์ ภายใต้โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์เรียนรู้ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมเยี่ยมชมโรงผลิตถั่วตัด  โรงเพาะเห็ดชุมชนและ บ่อเลี้ยงปลา โดยมีคณะผู้บริหาร  อาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และประชาชนในชุมชนตำบลหนองกุงสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

      รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเหล่าโพธิ์  เป็นศูนย์การศึกษาที่ส่งเสริมแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมปัจจัยการผลิตในการสร้างรายได้ ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ เกษตรกรด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดเป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์  เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนให้สมารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชการที่ 10  ที่เน้นให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้และมีความสุข

Facebook comment