Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการบริการวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการเกษตร บ้านหินลาด

วันที่ 1 กันยายน 2563 ที่บ้านหินลาด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการบริการวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการเกษตร พร้อมส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงแก่ประชาชนในชุมชน “ระบบน้ำอัจฉริยะภายในฟาร์ม”

Facebook comment