Home
สภาพศักยภาพปัจจุบัน

สภาพศักยภาพปัจจุบัน


สภาพโดยทั่วไปกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
                 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง   สำนักงานอธิการบดี  ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษาฯ เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์  ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์  081-747-8385 , 080-837-6075 , 061-404-2390 ต่อ 345, 346  โทรสาร 043-722117

เดิมเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ และงานประชาสัมพันธ์  ซึ่งได้เกิดขึ้นพร้อมกับโรงเรียนประถมวิสามัญ จังหวัดมหาสารคาม โดยหน่วยงานมีการพัฒนามาเป็นลำดับตามความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้     
                        พ.ศ. 2473        ฝ่ายประชาสัมพันธ์        โรงเรียนประถมวิสามัญศึกษา
                        พ.ศ. 2481        ฝ่ายประชาสัมพันธ์        โรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัด
                        พ.ศ. 2489        ฝ่ายประชาสัมพันธ์        โรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม
                        พ.ศ. 2505        ฝ่ายประชาสัมพันธ์         วิทยาลัยครูมหาสารคาม
                        พ.ศ. 2538        งานประชาสัมพันธ์         สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
                        พ.ศ. 2547        กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
                 ในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ส่งผลให้ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม เปลี่ยนสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 โดยงานประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนเป็น “กลุ่มงานประชาสัมพันธ์” ภายใต้สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม