Home
ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร


ทำเนียบผู้บริหารกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

      พ.ศ. 2533 - 2544                     อาจารย์สมชาย      สุทธิปัญโญ
                                     หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
      พ.ศ. 2545 - 2547                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  เกียรติเจริญ                     หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
      พ.ศ. 2548 - 2552                     อาจารย์วุฒิพล       ฉัตรจรัสกูล                                     หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
      พ.ศ. 2552 - 2562                     ว่าที่ร้อยตรีบุญคง   สีเสน                                             หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
      พ.ศ. 2562 - 2562                     อาจารย์พีรพจน์      ยอดยิ่ง                                          หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
      พ.ศ. 2564 - 2565                     นางวัชพร              จำปาศรี                                         รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์