Home
หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ


1. งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและนิทรรศการ
             ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม บริการวิชาการ งานวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่ชุมชน โดยผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อมวลชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกิดการรับรู้ เกิดความเชื่อมั่น มีทัศนคติที่ดี มีความพึงพอใจ และมีความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบด้วย3 งาน คือ
         1.1 งานเผยแพร่ข่าวสาร ทำหน้าที่
                  1.1.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย บทบาท ภารกิจ ข้อมูลข่าวสาร นวัตกรรม ผลงานและโครงการกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ออกสู่สาธารณชนตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ระยะปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ผ่านทางสื่อมวลชนและช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ อิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม
                  1.1.2 การดำเนินการด้านข่าวและประชาสัมพันธ์เมื่อเกิดภาวะวิกฤต เช่น เกิดข้อร้องเรียนและอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนเพื่อนาข้อมูลมาวางแผนการประชาสัมพันธ์การแจ้งข้อมูลข่าวสารการจัดบริการช่วยเหลือ การสนับสนุนทางด้านการบริการ แก่ประชาชน การเฝ้าระวังเหตุการณ์และแจ้งข่าวสารที่มีผลกระทบ เพื่อลดความหวาดวิตกและความกังวลของประชาชน
                  1.1.3 เผยแพร่ข่าวสารความรู้ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีศักยภาพในการรับบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับความสะดวก และได้มาตรฐาน
                  1.1.4 การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีกับประชาชน ชุมชน ผู้มารับบริการของของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน  
                  1.1.5 จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อสร้างความตื่นตัวแก่นักศึกษา ประชาชนและผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ ในการเลือกใช้บริการบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล
         1.2 งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ทำหน้าที่
                  1.2.1 ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทุกแขนงในการเข้าพบผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่กระจายข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
                  1.2.2 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงานสังสรรค์จัดสัมมนา จัดแถลงข่าว การอำนวยความสะดวกในการให้สัมภาษณ์ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ จัดกิจกรรมให้มีการเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน การดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่าง สื่อมวลชนกับองค์กรสนับสนุนบริการด้านต่างๆ ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
          1.3 งานสื่อประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่
                        3.1.1 จัดทำ/ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท Website ต่างๆ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล ภาพกิจกรรม ผ่านทาง Website ราชการ และ Website สาธารณะ อาทิ Facebook twitter เป็นต้น เพื่อให้ข่าวสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อาทิ กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มข้าราชการ กลุ่มการเมือง กลุ่มอาสาสมัครฯ และกลุ่มทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และถูกช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายนิยมใช้
                        3.1.2 จัดทำ/ออกแบบ สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ อาทิ วารสาร สารสัมพันธ์ จดหมายข่าว
                        3.1.3 จัดทำ/ออกแบบ และผลิตสื่อโสตทัศนวัสดุ ในการนำเสนอผลงาน รูปแบบต่างๆ หมายข่าว แผ่นปลิว โปสเตอร์ การจัดทำบทความ บทสัมภาษณ์ ข่าวแจกเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผ่านช่องทางต่างๆ
                        3.2.4  ถ่ายภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่สำคัญแล้วนามาจัดทำเป็นภาพข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน
                        3.2.5 ออกแบบตกแต่งสถานที่ในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ จอ LED เพื่อนำเสนอผลงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น

2. งานสื่อเว็บไซต์
 ทำหน้าที่จัดทำดีวีดี  บทสัมภาษณ์นายกสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี บัณฑิตกิตติมศักดิ์  บัณฑิตเกียรตินิยม  แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต จัดทำป้ายผ้า  ป้ายไวนิล  ป้ายคัดเอาท์  และป้ายโฟม ประสานงานขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุชุมชน ประสานงานขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์บนป้ายไฟวิ่งของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ป้ายไฟวิ่งหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในจดหมายข่าวพระวรุณ จดหมายข่าววรุณสัมพันธ์ และจดหมายข่าว กศ.บป.ให้บริการเสียงตามสาย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสารดอกจานระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ผลิตและเผยแพร่แผ่นป้ายสติ๊กเกอร์ตามกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยฯ  จัดขึ้น เช่น  ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์, เบอร์โทรศัพท์เหตุด่วนเหตุร้าย/ฉุกเฉิน, ป้ายนิทรรศการงานเกษียณ, ป้ายโลหะ –อักษรโลหะบอกสถานที่อาคารภายในมหาวิทยาลัย และป้ายจราจรของหน่วยงานรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ส่งเสริมและผลิตงานปั้น –งานหล่อ, งานออกแบบตกแต่ง, นิทรรศการประกอบบอร์ดภาพ –ข่าว กิจกรรมผู้บริหารฯ ของมหาวิทยาลัย

3.  ฝ่ายรายงานความก้าวหน้าและผลงานของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่
                         จัดเก็บข้อมูลและจัดทำเป็นคลังข้อมูลด้านการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ฯ และผลงานของมหาวิทยาลัยฯอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำเป็นคลังข้อมูลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่สำคัญ อาทิ จัดทำคลังข้อมูลข่าว จัดทำคลังภาพ จัดทำคลังข่าวแจก จัดทำคลังเอกสารเผยแพร่ จัดทาทำเนียบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ และทำเนียบสื่อมวลชน ฯลฯ โดยจัดเก็บเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัด ผู้ใช้บริการมหาวิทายลัยฯ และนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำเป็นแฟ้มภาพ แฟ้มข้อมูลสำคัญเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ส่งให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประกอบไปด้วย 5 งาน คือ
                        3.1 รวมข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือประกันคุณภาพ
                        3.2 รวบรวมข้อมูลบุคลากรภายในฝ่ายฯ เพื่อจัดทำคู่มือประกันคุณภาพ
                        3.3 จัดทำรายงานประจำปี 2555  ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
                        3.4 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
                        3.5 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

4. งานบริการข้อมูลข่าวสาร
            ทำหน้าที่วางแผนการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของมหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม ให้สอดคล้องกับนโยบายการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บทบาท ภารกิจของมหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา ประชาชน หรือผู้ใช้บัณฑิตโดยตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และประชาชนทั่วไป รวมทั้งศึกษา วิจัย สำรวจทัศนคติความพึงพอใจผู้ใช้บริการมหาวิทยาลัยฯ ประกอบไปด้วย3 งาน คือ
            4.1 งานแผนและประเมินผลประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่
                        4.1.1 จัดทำแผนงาน งบประมาณ โครงการการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกและให้สอดคล้องกับแผนประชาสัมพันธ์ ของจังหวัดมหาสารคาม รัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว
                     4.1.2 ประเมินผลการการดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
          4.2 งานวิจัยและพัฒนา ทำหน้าที่
                        4.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
                        4.2.2 ศึกษา วิจัย สำรวจความคิดเห็นของลูกค้า หรือผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
         4.3 งานวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร ทำหน้าที่
                        4.3.1 เฝ้าระวัง ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภท และจากสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ จากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดาเนินงานของหน่วยงานผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อนำมาพัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
                        4.3.2 วิเคราะห์สถานการณ์ด้านข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทันต่อเหตุการณ์ ประสานข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านวิชาการ และการบริการ นำเสนอผู้บริหาร เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อการแก้ข่าว ให้ทันต่อสถานการณ์ อาทิ การชี้แจงข้อเท็จจริง การแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์ และการนำสื่อมวลชนไปศึกษาดูงานในพื้นที่

5. งานบริหารงานทั่วไป
            ทำหน้าที่บริหารจัดการทั่วไปของหน่วยงานเพื่อสนับสนุน อำนวยความสะดวกให้ กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ต่างๆ ในหน่วยงานได้ปฏิบัติงาน อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ คือ
            5.1 งานสารบรรณ/ธุรการ ทำหน้าที่
                        5.1.1 จัดทำทะเบียนรับ/ส่งหนังสือออกเลขหนังสือ และรับ/ส่ง โทรศัพท์-โทรสาร และอีเมลล์
                        5.1.2 จัดพิมพ์หนังสือ/เอกสารตามร่างที่กำหนดพร้อมตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
                        5.1.3 จัดพิมพ์ข่าว บทความ ข้อความประชาสัมพันธ์ ตามที่กำหนด/ออกแบบ ให้ทันเวลา/ทันต่อสถานการณ
         5.2 งานบริการไปรษณีย์ ทำหน้าที่
          กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจ่ายจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด ทำหน้าที่เป็นผู้คัดแยกจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ทั้งหมด โดยขั้นตอนการคัดแยก ๆ ออกเป็นคณะ สำนัก ฝ่าย สำหรับจดหมาย  ที่ส่งไปยังคณะต่าง ๆ ทางเจ้าหน้าที่คณะจะเป็นคนมารับจดหมาย ส่วนที่ส่งถึงอธิการบดี  สำนักงาน และฝ่าย ต่าง ๆ ทางเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จะเป็นผู้ส่งเอง จดหมายทุกชนิดที่เป็นจดหมายลงทะเบียน จะมีการลงรับทุกฉบับ และจะแจ้งให้เจ้าของจดหมายมารับด้วยตัวเอง หรือให้ตัวแทนมารับแทน
         5.3 งานการเงิน – พัสดุ  ทำหน้าที่
            กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  สำหรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้กลุ่มงานฯ ก็จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี โดยกองคลังจะเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทำเรื่องเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ส่วนเรื่องในการกำกับดูแลของกลุ่มงานที่รับผิดชอบเป็นเรื่องการเบิกจ่าย วัสดุสำนักงาน การเบิกจ่ายยืมเงินไปราชการ ซึ่งมีการดำเนินงานดังนี้
            5.3.1 ทำเรื่องเบิกวัสดุสำนักงาน                      
            5.3.2 จัดทำทะเบียนคุม ครุภัณฑ์
            5.3.3 จัดทำทะเบียนคุม พัสดุ และควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ
            5.3.4 สรุปรายละเอียดวัสดุสำนักงาน – ครุภัณฑ์ คงเหลือ
            5.3.5 สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานที่ใช้ประจำปี

         5.4 การให้บริการรับ –เชื่อมต่อโอนสายโทรศัพท์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการรับ –เชื่อมต่อโอนสายโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยฯทั้งหมด  คือผู้ใช้บริการโทรศัพท์ที่ติดต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่หมาเลขโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยฯ หมายเลข 0-4372-2118-9 และหมายเลข 0-4371-3080-9 จะเข้าที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานฯ จะเป็นผู้ตอบคำถามและให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอมาว่าจะให้บริการอะไร เช่น โอนสาย สอบถามเรื่องต่าง ๆ  ฯลฯ
 
6.งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ทำหน้าที่
                        1.2.1 ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทุกแขนงในการเข้าพบผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่กระจายข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
                        1.2.2 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงานสังสรรค์จัดสัมมนา จัดแถลงข่าว การอำนวยความสะดวกในการให้สัมภาษณ์ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ จัดกิจกรรมให้มีการเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน การดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่าง สื่อมวลชนกับองค์กรสนับสนุนบริการด้านต่างๆ ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม