Home
โครงสร้างการปฏิบัติงาน

โครงสร้างการปฏิบัติงาน


โครงสร้างการปฏิบัติงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์และวารสาร
3. งานวิทยุ โทรทัศน์ และเคเบิ้ลทีวี
4. งานสื่อเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย
5. งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ และกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์