Home
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
เป็นกลไกเชิงยุทธศาสตร์ ด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อนำราชภัฏมหาสารคาม สู่การยอมรับ   ในระดับชาติและสากล