Home
วีดีโอข่าว/ RMU CHANNEL

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ป.ตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2/2563

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ป.ตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2/2563 วันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment