Home
วีดีโอข่าว/ RMU CHANNEL

กำหนดนำส่งเอกสารเพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดนำส่งเอกสารเพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดให้นักศึกษาใหม่นำส่งเอกสารเพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 ตั้งแต่เวลา 08:00-06:00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีจำนวนนักศึกษาที่มารายงานตัวทั้งสิ้นจำนวน 2,091 คน

Facebook comment