Home
วีดีโอข่าว/ RMU CHANNEL

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้สู่คุณภาพ

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้สู่คุณภาพ “กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผศ.กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการความรู้สู่คุณภาพ กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีอาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น รองคณบดี ในนามคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน การผลิตและพัฒนาครูเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ที่ถูกบรรจุไว้ ในมาตรฐานทั้งในระดับชาติ ระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหาสารคาม ได้บรรจุเรื่องดังกล่าว ไว้ใน กลยุทธ์ที่ 1 ซึ่งมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ว่าจะต้องผลิตนักศึกษาให้ผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 100 % การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของนักศึกษา เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานด้านการผลิตและพัฒนาครูให้ได้ใบประกอบวิชาชีพ และเพื่อให้ได้แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับใบประกอบวิชาชีพ

Facebook comment