Home
วีดีโอข่าว/ RMU CHANNEL

การปฏิรูปการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาคม

สภาคณาจารย์ฯ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ "การปฏิรูปการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาคม" วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมจําปีหลวง ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ วิทยากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐจัดให้มี ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กําหนดให้มีการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มี ความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และด้านการศึกษาเป็นประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญและเห็นความจําเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูป

Facebook comment