Home
วีดีโอข่าว/ RMU CHANNEL

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร พร้อมมอบโล่ ประจำปีพุทธศักราช 2565

มรม. จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร พร้อมมอบโล่ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ในวิชาชีพ ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตร ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน 26 ราย และบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 29 ราย

Facebook comment