Home
วีดีโอข่าว/ RMU CHANNEL

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้โควิด BY RMU

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด "โครงการพัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้" เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพิ่มทักษะ พัฒนาอาชีพ ถอดบทเรียนและขยายผลให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 4 หลักสูตร จากคณะผู้วิจัยซึ่งเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาออกแบบหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการเลี้ยงปลาและปลูกพืชระบบอควาโปนิกส์ หลักสูตรการปลูกสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจ หลักสูตรการเพาะเห็ดครบวงจร และหลักสูตรเกษตรแบบผสมผสาน แผนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะต้นน้ำ มีการสำรวจความต้องการและความจำเป็นของชุมชน จากผลกระทบของโควิด-19 แล้วนำมาออกแบบหลักสูตร ระยะกลางน้ำ อบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ และ ระยะปลายน้ำ ทำการถอดบทเรียนต้นแบบ ขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียงโดยวิทยากรตัวคูณ กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ คือพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และในพื้นที่ภาคใต้ 10 จังหวัด ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อสม. เกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์การเกษตร และกลุ่ม OTOP 3,300 กลุ่ม จำนวน 33,000 คน เน้นฝึกปฏิบัติ สร้างระบบพี่เลี้ยงในการขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

Facebook comment