Home
วีดีโอข่าว/ RMU CHANNEL

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เฝ้าระวังค้นหาและให้คำปรึกษาโรคซึมเศร้าใน มรม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม เธียเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน กล่าวเปิด กิจกรรมอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังค้นหา และการให้คำปรึกษาแก่บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และได้มีวิทยากรมาให้คำแนะนำด้านสุขภาพจิตวัยรุ่น พร้อมทักษะการให้คำปรึกษา/การค้นหา การคัดกรอง กลุ่มอาการซึมเศร้า โดยมี ผู้บริหารอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

Facebook comment